Yang kard forma 67 mozdulat

Traditional Yang Style Tai Chi Chuan 67 Movement Sword Form.

1. Yu bei shi Prepare
2. Qi shi Opening
3. San huan tao yue Circle the Moon with Three Rings
4. Kui xing shi Big Dipper
5. Yan zi chao shui Swallow Skims the Water
6. You bian lan sao Block and Sweep, Right
7. Zuo bian lan sao Block and Sweep, Left
8. Xiao kui xing Little Dipper
9. Yan zi ru cao Swallow Returns to its Nest
10. Ling mao bu shu Agile Cat Seizes the Mouse
11. Feng huang tai tou Phoenix Lifts its Head
12. Huang feng ru dong Wasp Enters the Cave
13. Feng huang you zhan chi Phoenix Opens its Right Wing
14. Xiao kui xing Little Dipper
15. Feng huang zuo zhan chi Phoenix Opens its Left Wing
16. Deng yu shi Casting the Fishing Rod
17. You long xing shi Poking the Grass to Seek the Snake, One
18. Zuo long xing shi Poking the Grass to Seek the Snake, Two
19. You long xing shi Poking the Grass to Seek the Snake, Three
20. Huai zhong bao yue Embracing the Moon
21. Su niao tou lin Birds Lodging in the Forest
22. Wu long bai wei Black Dragon Swings its Tail
23. Qing long chu shui Green Dragon comes out of the Water
24. Feng juan he ye Lotus Swirls Around in the Wind
25. Zuo shi zi yao tou Lion Shakes its Head, Left
26. You shi zi yao tou Lion Shakes its Head, Right
27. Hu bao tou Tiger Covers its Head
28. Ye ma tiao jian Mustang Jumps the Ravine
29. Le ma shi Reining in the Stallion
30. Zhi nan zhen Compass
31. Zuo ying feng dan chen Dusting in the Wind, One
32. You ying feng dan chen Dusting in the Wind, Two
33. Zuo ying feng dan chen Dusting in the Wind, Three
34. Shun shui tui zhou Pushing the Canoe with the Current
35. Liu xing gan yue Shooting Star Chases the Moon
36. Tian ma fei pu Heavenly Steed Flies Over the Waterfall
37. Tiao lian shi Lifting up the Curtain
38. Zuo che lun Left Cart Wheel
39. You che lun Right Cart Wheel
40. Yan zi xian ni Swallow Carries Pieces of Earth in its Beak
41. Da peng zhan chi Roc Extends its Wings
42. Hai di lao yue Fishing for the Moon at the Sea Bottom
43. Ne zha tan hai Naza Explores the Sea Bottom
44. Xi niu wang yue Rhinoceros Looks at the Moon
45. She yan shi Shooting the Wild Goose
46. Qing long xian zhua Green Dragon Shows its Claws
47. Feng huang shuang zhan chi Phoenix Opens Both its Wings
48. Zuo kua lan Step Over and Block Up, Left
49. You kua lan Step Over and Block Up, Right
50. She yan shi Shooting the Wild Goose
51. Bai yuan xian guo White Ape Presents the Fruit
52. You luo hua shi Falling Flowers, One
53. Zuo luo hua shi Falling Flowers, Two
54. You luo hua shi Falling Flowers, Three
55. Zuo luo hua shi Falling Flowers, Four
56. You luo hua shi Falling Flowers, Five
57. Yu nu chuan suo Fair Lady Works at Shuttles
58. Bai hu jiao wei White Tiger Swings its Tail
59. Hu bao tou Tiger Covers its Head
60. Yu tiao long men Fish Jumps Over the Dragon Gate
61. Zuo wu long jiao zhu Black Dragon Twists Around the Pole, Left
62. You wo long jiao zhu Black Dragon Twists Around the Pole, Right
63. Xian ren shi lu Fairy Points the Way
64. Chao tian yi zhu xiang An Incense for Heaven
65. Feng sao mei hua Plum Flowers Being Swept by the Wind
66. Ya hu shi Presenting the Tablet
67. Bao jian gui yuan Return the Sword to its Original Position

A forma kínai karakterekkel bővített leírása letölthető: