Tradicionális Yang forma, 103 mozdulat

Traditional Yang Style Tai Chi Chuan 103 Movement Hand Form.

1. yu4 bei4 Preparation Form
2. qi3 shi4 Beginning
3. lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
4. dan1 bian1 Single whip
5. ti2 shou3 shang4 shi4 Raise Hands and Step Forward
6. bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
7. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
8. shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums the Lute
9. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
10. you4 lou1 xi1 ao3 bu4 Right Brush Knee and Push
11. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
12. shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums the Lute
13. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
14. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward, Parry Block and Punch
15. ru2 feng1 si4 bi4 Apparent Close Up
16. shi2 zi4 shou3 Cross Hands
17. bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace the Tiger and Return to Mountain
18. zhou3 di3 (kan4) chui2 Fist Under Elbow
19. zuo4 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Left
20. you3 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Right
21. zuo4 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Left
22. xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
23. ti2 shou3 shang4 shi4 Raise Hands and Step Forward
24. bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
25. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
26. hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
27. shan4 tong1 bei4 Fan Through the Back
28. zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Chop with Fist
29. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
30. shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Forward and Grasp the Bird's Tail
31. dan1 bian1 Single whip
32. zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
33. zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
34. zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
35. dan1 bian1 Single whip
36. gao1 tan4 ma3 High Pat on Horse
37. you4 fen1 jiao3 Right Separation Kick
38. zuo3 fen1 jiao3 Left Separation Kick
39. zhuan3 shen1 zuo3 deng1 jiao3 Turn Body and Left Heel Kick
40. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
41. you4 lou1 xi1 ao3 bu4 Right Brush Knee and Push
42. jin4 bu4 zai1 chui2 Step Forward and Punch Down
43. zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Chop with Fist
44. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
45. you4 deng1 jiao3 Right Heel Kick
46. zuo3 da3 hu3 shi4 Left Strike Tiger
47. you4 da3 hu3 shi4 Right Strike Tiger
48. hui2 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body and Right Heel Kick
49. shuang1 feng1 guan4 er3 Twin Fists Strike Opponents Ears
50. zuo3 deng1 jiao3 Left Heel Kick
51. zhuan3 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body and Right Heel Kick
52. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
53. ru2 feng1 si4 bi4 Apparent Close Up
54. shi2 zi4 shou3 Cross Hands
55. bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace the Tiger and Return to Mountain
56. xie2 dan1 bian1 Diagonal Single Whip
57. you4 ye3 ma3 fen1 zong1 Parting Wild Horse's Mane, Right
58. zuo3 ye3 ma3 fen1 zong1 Parting Wild Horse's Mane, Left
59. you4 ye3 ma3 fen1 zong1 Parting Wild Horse's Mane, Right
60. lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
61. dan1 bian1 Single Whip
62. yu4 nu3 chuan1 suo1 Fair Lady Works at Shuttles
63. lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
64. dan1 bian1 Single Whip
65. zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
66. zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
67. zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
68. dan1 bian1 Single Whip
69. xia4 shi4 Snake Creeps Down
70. zuo3 jin1 ji1 du2 li4 Golden Rooster Stands on One Leg, Left
71. you4 jin1 ji1 du2 li4 Golden Rooster Stands on One Leg, Right
72. you4 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Left
73. zuo3 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Right
74. you4 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Left
75. xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
76. ti2 shou3 shang4 shi4 Raise Hands and Step Forward
77. bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
78. zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
79. hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
80. shan4 tong1 bei4 Fan Through the Back
81. zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4 Turn Bodyand White Snake Spits out Tongue
82. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
83. shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Forward and Grasp the Bird's tail
84. dan1 bian1 Single Whip
85. zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
86. zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
87. zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
88. dan1 bian1 Single Whip
89. gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3 High Paton On Horse with Palm Thrust
90. shi2 zi4 tui3 Cross Kick
91. jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2 Step Forward and Punch Groin
92. shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Forward and Grasp the Bird's tail
93. dan1 bian1 Single Whip
94. xia4 shi4 Snake Creeps Down
95. shang4 bu4 qi1 xing1 Step Forward Seven Stars
96. tui4 bu4 kua4 hu3 Step back and Ride the Tiger
97. zhuan3 shen1 bai3 lian2 Turn Body and Swing Over Lotus
98. wan1 gong1 she4 hu3 Bend the Bow and Shoot the Tiger
99. jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
100. ru2 feng1 si4 bi4 Apparent Close Up
101. shi2 zi4 shou3 Cross Hands
102. shou1 shi4 Closing
103. huan2 yuan2 Return to Normal