Traditional Yang Style Tai Chi Chuan 49 Movement Demonstration Form

1. 预 备 yu4 bei4 Preparation Form
2. 起 式 qi3 shi4 Beginning
3. 拦 雀 尾 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
4. 单 鞭 dan1 bian1 Single Whip
5. 云 手 zuo3 you4 yun2 shou3 (1, 2, 3) Cloud Hands (1, 2, 3)
6. 单 鞭 dan1 bian1 Single Whip
7. 高 探 马 gao1 tan4 ma3 High Pat on Horse
8. 右 分 脚 you4 fen1 jiao3 Right Separation Kick
9. 左 分 脚 zuo3 fen1 jiao3 Left Separation Kick
10. 转 身 左 蹬 脚 zhuan3 shen1 zuo3 deng1 jiao3 Turn Body and Left Heel Kick
11. 左搂膝拗步 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
12. 手 挥 琵 琶 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums the Lute
13. 高 探 马 穿 掌 gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3 High Pat on Horse with Palm Thrust
14. 十 字 腿 shi2 zi4 tui3 Cross Kick
15. 左 打 虎 式 zuo3 da3 hu3 shi4 Left Strike Tiger
16. 右 打 虎 式 you4 da3 hu3 shi4 Right Strike Tiger
17. 回 身 右 蹬 脚 hui2 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body and Right Heel Kick
18. 双 峰 灌 耳 shuang1 feng1 guan4 er3 Twin Fists Strike Opponents Ears
19. 左 蹬 脚 zuo3 deng1 jiao3 Left Heel Kick
20. 转 身 撇 身 锤 zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Chop with Fist
21. 进 步 指 裆 锤 jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2 Step Forward and Punch Groin
22. 如 封 似 闭 ru2 feng1 si4 bi4 Apparent Close Up
23. 十 字 手 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
24. 抱 虎 归 山 bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace the Tiger and Return to Mountain
25. 斜 单 鞭 xie2 dan1 bian1 Diagonal Single Whip
26. 肘 底 捶 zhou3 di3 (kan4) chui2 Fist Under Elbow
27. 左 金 鸡 独 立 zuo3 jin1 ji1 du2 li4 Golden Rooster Stands on One Leg, Left
28. 右 金 鸡 独 立 you4 jin1 ji1 du2 li4 Golden Rooster Stands on One Leg, Right
29. 左 倒 撵 猴 you4 dao4 nian3 hou2 Step Back and Repulse the Monkey, Left
30. 斜 飞 式 xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
31. 提 手 上 势 ti2 shou3 shang4 shi4 Raise Hands and Step Forward
32. 白 鹤 凉 翅 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
33. 左 搂 膝 拗 步 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
34. 海 底 针 hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
35. 扇 通 背 shan4 tong1 bei4 Fan Through the Back
36. 转 身 白 蛇 吐 信 zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4 Turn Body and White Snake Spits out Tongue
37. 进 步 栽 锤 jin4 bu4 zai1 chui2 Step Forward and Punch Down
38. 右 野 马 分 鬃 you4 ye3 ma3 fen1 zong1 Parting Wild Horse's Mane, Right
39. 玉 女 穿 梭 yu4 nu3 chuan1 suo1 Fair Lady Works at Shuttles
40. 拦 雀 尾 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
41. 单 鞭 dan1 bian1 Single Whip
42. 下 势 xia4 shi4 Snake Creeps Down
43. 上 步 七 星 shang4 bu4 qi1 xing1 Step Forward Seven Stars
44. 退 步 跨 虎 tui4 bu4 kua4 hu3 Step Back and Ride the Tiger
45. 转 身 摆 莲 zhuan3 shen1 bai3 lian2 Turn Body and Swing Over Lotus
46. 弯 弓 射 虎 wan1 gong1 she4 hu3 Bend the Bow and Shoot the Tiger
47. 进 步 搬 拦 捶 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
48. 如 封 似 闭 ru2 feng1 si4 bi4 Apparent Close Up
49. 十 字 手 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
  收 式 shou1 shi4 Closing
  还原 huan2 yuan2 Return to Normal